Upute za prijavu/odjavu ispita

Studenti koji se vode kroz ISVU prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata.

Aplikaciji Studomat može se pristupiti:

 • na računalu-kiosku pritiskom na zaslon osjetljiv na dodir,
 • na računalima koja zamjenjuju računalo-kiosk,
 • pomoću bilo kojeg računala priključenog na Internet s instaliranim Internet preglednikom.

Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
Za sva pitanja vezana za AAI@EduHr elektronički identitet studenti se mogu javiti u Informatičku službu fakulteta.

  • GDJE se mogu prijaviti/odjaviti ispiti:
   • na računalu-kiosku postavljenom u auli, te na prvom, drugom i trećem katu (pozicije studomata)
   • korištenjem bilo kojeg računala priključenog na Internet, pristupajući stranicama www.isvu.hr/studomat
  • KADA je moguće prijaviti/odjaviti ispite:
   • Prijava ispita je dozvoljena do 3 (pet) dana prije datuma ispitnog roka (drugačije ako je iznimno dozovoljeno). Ako zadnji dan prijave pada u petak ILI dan prije praznika, taj je dan prijava moguća do 13:00 sati.
   • Odjava ispita je omogućena do 24 sati prije datuma ispitnog roka. Ako zadnji dan odjave pada u petak ILI dan prije praznika, taj je dan odjava moguća do 13:00 sati.
   • Studentima koji ne odjave ispit na vrijeme, a ne pristupe ispitu, izlazak se računa.

Primjer:

 • za datum ispitnog roka 20.02.2008 rok prijave je do 15.02.2008 u 24:00, a odjave do 18.02.2008 u 24:00
 • za datum ispitnog roka 18.02.2008 (ponedjeljak) rok prijave je do 13.02.2008 u 24:00, a odjave do 15.02.2008 (petak) u 13:00
 • KAKO prijaviti/odjaviti ispite
  • Prijava: https://wiki.srce.hr/x/R4CmAQ
  • Odjava: https://wiki.srce.hr/x/LoCmAQ

Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u tajništvima odsjeka.

U slučaju problema oko ispitnih rokova (rok se ne pojavljuje na Studomatu, nije moguće prijaviti/odjaviti ispit, krivo prijavljen datum i sl.) studenti se trebaju javiti u tajništvo odsjeka!

Nakon što je pristupio ispitu (a najkasnije 5 dana nakon ispita), student je dužan provjeriti svoju ocjenu na Studomatu. Eventualne nepravilnosti (krivo evidentirana ili neevidentirana ocjena) student odmah treba prijaviti predmetnom nastavniku i/ili u tajništvo odsjeka.